Ενεργειακές επιθεωρήσεις

 Από 9 Ιανουαρίου 2011 για οποιαδήποτε πράξη μίσθωσης ή μεταβίβασης του ακινήτου σας χρειάζεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακίνητου. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται από επιθεωρητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, με άδεια από το ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το ΠΔ 1533/249210

Εμείς μπορούμε να εκτελέσουμε όλων των τύπων ενεργειακές επιθεωρήσεις (λεβήτων/ εγκαταστάσεων θέρμανσης, εγκαταστάσεων κλιματισμού, κτιρίων) και να εκδώσουμε τα σχετικά πιστοποιητικά. Κύριο αντικείμενο η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο. Η επιθεώρηση είναι μια ουσιαστική επιθεώρηση αναβάθμισης του κτιρίου και δεν είναι μια τυπική και γραφειοκρατική διαδικασία.