Εκδόσεις οικοδομικών αδειών

Η σημαντική εμπειρία μας και γνώση του Γενικού Οικονομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) και του Κτιριοδομικού Κανονισμού, είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντες επιτυχούς ολοκλήρωσης των απαιτούμενων μελετών. Ο σεβασμός και η λεπτομερής τήρηση των κανονισμών Στατικής Επάρκειας και Αντισεισμικότητας των κατασκευών, είναι βασικά στοιχεία των Στατικών μελετών μας.Τα Ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία που απαιτούνται βάσει των ισχυόντων κανονισμών εξασφαλίζονται στο ακέραιο.

Πιστεύουμε ότι η αποπεράτωση των διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών εξαρτάται πάντα από την επιμέλεια, την πληρότητα και ποιότητα των μελετών που υποβάλλονται.
Η αρχή το... ήμισυ του παντός! Καλορίζικο το νέο σας σπίτι.